Služby agentúram

„Ak neslúžite zákazníkovi, je Vašou úlohou slúžiť niekomu, kto zákazníkovi slúži.“
Karl Albrecht

Priblížime Slovensko

 • Nemáte na Slovensku vlastné zastúpenie?
 • Potrebujete spoľahlivého partnera?
 • Potrebujete rýchlo a kvalitne zozbierať údaje?
 • Potrebujete uskutočniť prieskum metodológiou, ktorá vám chýba?
 • Potrebujete prenajať profesionálne priestory?
 • Nechcete zadávať prácu agentúram, ktoré Vám konkurujú?

Pomôžeme Vám s realizáciou tak kvantitatívnych zberov, ako aj so zabezpečením a realizáciou kvalitatívnych prieskumov. Vieme Vám dodať čisté dáta, ktoré si môžete následne spracovať, alebo už vypracovanú záverečnú správu. Sme flexibilní aj po stránke technológií. Naša sieť vie pracovať aj s Vašimi online dotazníkmi. Umožní Vám to mať svoj projekt pod kontrolou. Ak nemáte vlastné technológie, ponúkame Vám naše profesionálne riešenia vyvinuté špeciálne pre potreby prieskumu trhu.

FGD, IDI – k dispozícii máme profesionálne štúdio, ktoré sa dá využiť tak na skupinové, ako aj na individuálne rozhovory.

Je vybavené jednosmerným zrkadlom a profesionálnou audio a video technikou pre kvalitný záznam zvuku a obrazu. Samozrejmosťou je aj špičkové vybavenie na simultánny preklad.

Rozhovory je možné sledovať aj online či už v originálnom jazyku alebo v cudzojazyčnom preklade.

Naše bratislavské štúdio umožňuje aj on line komunikáciu klienta s moderátorom priamo počas diskusie bez rušivých momentov na respondentov.

Kvalitné podmienky sme schopní zabezpečiť nie len vo vlastnom štúdiu v Bratislave, ale aj v iných mestách s výnimkou jednosmerného zrkadla, ktoré je nahradené uzavretým televíznym okruhom. Sledovať dianie pri rozhovore tak môžete nerušene z vedľajšej miestnosti na televíznej obrazovke.

Audio a video záznam sme schopní zabezpečiť aj s inhome prieskumov či hľbkových rozhovorov.

sluzby-agenturam-CAPI

CAPI – face to face zbery na počítačoch zabezpečujeme vlastnou sieťou anketárov, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku. Naša sieť anketárov je zaškolená na prácu tak CAPI ako aj Online CAPI Budujeme ju s prihliadnutím na reprezentatívne rozdelenie z hľadiska krajov a aj veľkosti miesta bydliska. Úplné pokrytie územia SR anketárskou sieťou je vhodné nie len pre reprezentatívny výskum ale aj pre špeciálne skupiny respondentov

Disponujeme profesionálnym softvérom vyvinutým špeciálne pre potreby prieskumu trhu.

Software je vybavený záznamovou technikou. Na začiatku rozhovoru je respondent upozornený, že v priebehu rozhovoru príde k zaznamenaniu určitej časti rozhovoru, ktorá slúži na kontrolu práce anketára.

CATI – naše vlastné telefonické štúdio disponuje softvérom navrhnutým práve pre potreby prieskumu trhu. V dotazníkoch preto nie je potrebné robiť kompromisy. Softvér nám umožňuje spúšťať aj online dotazníky, ktoré si dodá klient. Je preto možné využiť naše databázy a zapisovať dáta priamo do Vami vytvoreného dotazníku.

V oboch prípadoch sú automaticky prideľované telefónne čísla pre efektívne volanie a v prípade nášho softvéru sú automaticky strážené aj kvóty.

Na kvalitu a efektivitu zberu dohliada neustéle náš softvér v spolupráci so supervízormi.

Software umožňuje odpočúvanie rozhovoru operátora, aj sledovanie jeho obrazovky supervízorom zobrazením operátorovej obrazovky na počítači supervízora. Kvalita práce operátorov je vyhodnocovaná aj samotným programom. Je možnosť nahrávania všetkých rozhovorov uskutočnených v rámci projektu

sluzby-agenturam-CAWI

CAWI – online zbery dát zabezpečujeme cez overených profesionálne orientovaných partnerov

CLT – realizujeme vo vopred definovaných lokalitách v štúdiách prostredníctvom počítača medodológiou CAPI alebo CASI

Pri každom projekte je prítomný supervízor, ktorý on line dohliada na dodržiavanie všetkých štandardov CLT zberu. Vykonávame náhodné mystery kontroly CLT.

K dispozícii máme špecializované, vyškolené tímy v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Po dohode je možné realizovať zber dát aj v iných mestách SR.

sluzby-agenturam-CLT
sluzby-agenturam-Mystery_Shopping

Mystery shopping – pracujeme so širokou sieťou mystery shopperov po celej SR, čo nám umožňuje ich rotácie v rámci zabezpečenia projektu. Dôsledne sa venujeme školeniam našej siete shopperov. Kontrolu práce vykonávame viacerými formami napr. prostredníctvom supervízorov, audionahrávkami, fotodokumetáciou alebo pokladničnými blokmi.

Mystery calling – uskutočňujeme z vlastného štúdia prostredníctvom vyškolených operátorov pod neustálym dohľadom supervízorov.

sluzby-agenturam-Mystery_Calling
sluzby-agenturam-Price_monitoring

Price monitoring – vyškolené tímy monitoristov sú pripravené zisťovať regálové ceny na väčšine územia SR. Zaznamenajú údaje o letákoch, akciách či promo cenách. Kontrolujeme cenové odchýlky a podozrivé ceny dávame monitoristom znovu preveriť.

CAPIbus – Omnibusový prieskum realizujeme metodológiou CAPI na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Klient si môže zadať jednu alebo viacero otázok podľa vlastného výberu. Výskumná vzorka reprezentuje názory dospelých obyvateľov Slovenskej republiky.

Štandardne sledované sociálno-demografické charakteristiky respondentov sú:

 • Pohlavie
 • Vek
 • Vzdelanie
 • Národnosť
 • Ekonomická aktivita
 • Veľkosť domácnosti
 • Čistý mesačný príjem domácnosti
 • Veľkosť bydliska
 • Kraj bydliska
sluzby-agenturam-CAPIbus

Neváhajte nás kontaktovať

aj keď ste svoju metodológiu nenašli medzi vyššie uvedenými.